Smluvní obchodní podmínky PERISCOP.cz
(dále jen "obchodní podmínky")

 

Základní ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) zde uvedené se týkají objednávek, placení a dodání zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na doméně www.periscop.cz a případných subdomén (dále jen web). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a kupujícího - zákazníka, spotřebitel (dále jen „kupující")). Dodavatelem může být i jiný subjekt, kterému je předána objednávka a který spotřebiteli dodává své zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel. Vzhledem k platné právní úpravě je třeba rozlišovat Kupujícího, který je spotřebitelem a Kupujícího, který spotřebitelem není. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, a řídí se Podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující tímto pověřuje a zplnomocňuje provozovatele obchodu a tento s pověřením souhlasí, aby v případě, kdy dodavatel nemá momentálně objednané zboží na skladě, zajistil dodání zboží přímo od svého dodavatele, výrobce či dovozce tak, aby se zboží co nejrychleji dostalo ke kupujícímu. Pouze za tímto účelem mohou být poskytnuty údaje kupujícího uvedené v objednávce třetí osobě. Kupní cena se však nemění a kupující není povinen hradit ani případné zvýšené náklady spojené s přepravou a podobně.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy (dále jen KS) a samotná KS je uzavřena okamžikem doručení závazného znění objednávky kupujícího dodavateli. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednavatel je povinen uvést alespoň jedno funkční telefonní spojení, aby se s ním dodavatel mohl spojit za účelem upřesnění objednávky a dodacího procesu. Dodavatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně ustanovení o reklamaci, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou  zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Dodání zboží zákazníkovi

Dodání objednaného zboží probíhá ve smyslu Dodacích podmínek. Zboží skladem, zasíláme ihned, nebo následný pracovní den. Pokud zboží právě není skladem a kupující si nevšiml  upozornění na webu, odesílá prodávající kupujícímu e-mail, ve kterém ho o této skutečnosti informuje a navrhuje řešení (př. objednávka předána spolupracujícímu skladu, zboží obdržíte s jednodenním zpožděním, zboží bude k dispozici tehdy a tehdy atpod.) a doby dodání.

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. V případě uložení zásilky u přepravce (např. pošta) je kupující povinen odebrat objednané zboží u přepravce a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Nepřevezme-li kupující zboží bezdůvodně, je povinen hradit dodavateli veškeré náklady s tím spojené a to i ty, které by při řádném převzetí původně nehradil (př. balné, poštovné nad určitou částku zdarma apod.). Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost krabice, lepící pásky, stav zboží) a je oprávněn odmítnout převzít neúplné nebo poškozené zboží. Skutečnost neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat E-mailem dodavateli. Na pozdější uplatnění poškození zboží způsobené dopravou při převzetí není nárok.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách internetového obchodu či nikoli.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy musí být dodavateli doručeno do skončení stanovené lhůty pro odstoupení; nestačí pouhé odeslání ve lhůtě. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. V případě odstoupení je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží musí řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, proto nelze zaslat zboží na dobírku. Poškozené zboží není dodavatel povinen přijmout. Pokud již spotřebitel nemůže zboží vrátit v původním stavu, tj. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno, je spotřebitel povinen poskytnout dodavateli peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Tento svůj nárok na peněžitou náhradu může dodavatel započíst vůči nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Prodávající si taktéž vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Způsob platby

Kupující uhradí sjednanou cenu zboží a dopravné bezhotovostním převodem před dodáním zboží nebo při dodání zboží formou dobírky včetně doběrečného, které si stanovuje přepravní společnost. Kupující si formu platby zvolí sám v rámci vyplňování objednávky. O dalších možnostech placení budou zákazníci informováni na webu po jejich zavedení do provozu.

Záruka a reklamace

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).

Pokud není stanoveno jinak, poskytujeme na zboží zakoupené v tomto e-shopu zákonnou záruční dobu v délce 24 měsíců. Někteří výrobci mohou poskytnout na své výrobky i delší záruční dobu. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a zboží částečně spotřebované (př.potraviny, kosmetika apod.)

V případě, že se objeví v této době vady zboží, je možné je uplatnit u dodavatele na adresu, z níž mu bylo zboží posláno, případně u servisního střediska uvedeného v záručním listě. Je třeba mít na zřeteli, že dodavatel a provozovatel elektronického obchodu nemusí být stejný subjekt. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (nejdéle do 30 dnů), a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu vadné součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků (registrace) osobní údaje zákazníků, a to jméno, poštovní adresu, telefon a emailové spojení, příp. i další údaje, které mu zákazníci (nejenom kupující) poskytnou. Tyto údaje slouží především pro usnadnění zpracování objednávek zákazníků v budoucnu.

Dodavatel se zavazuje, že bude chránit takto získaná osobní data a neposkytne je třetí osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu dodavateli.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

Podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem odeslání objednávky, kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Přijatou objednávku vždy potvrzujeme. Potvrzení objednávky Vám přijde na Váš E-mail. Kontrolou Vašeho účtu zjistíte v jakém stavu se Vaše objednávka nachází a je zde evidována i veškerá korespondence týkající se konkrétní objednávky.
Nejde-li Vám objednat přes nákupní košík nebo se nemůžete zaregistrovat? I to se může stát. Využijte formulář v Kontaktech nebo zatelefonujte. Pokud nejste ještě zaregistrováni, nezapomeňte uvést své kontaktní údaje.
Součástí obchodních podmínek jsou i informace uvedené v Dodacích podmínkách. Kupující je povinen se s nimi seznámit!